Kv. Melonen 4, ombyggnad av bostadshus.

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

AB Bostaden i Umeå
55 65 00- 2408
Östra Kyrkogatan 2
Kontaktpunkt(er): Fastighetsutveckling
Att: Fredrik Westerlund
SE-901 06 Umeå
SVERIGE
Telefon: +46 90177522
E-post:

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://www.bostaden.umea.se

Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från: Visma Commerce AB
Internetadress: http://www.opic.com/notice.asp?req=diqbbpfj

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till: Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Annan: Kommunalt fastighetsbolag
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Kv. Melonen 4, ombyggnad av bostadshus.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Byggentreprenader
Utförande
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Umeå.
Kv. Melonen, Tranbärsvägen 1-4, Böleäng, Umeå.

NUTS-kod SE331

II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar ett offentligt kontrakt
II.1.4)Information om ramavtal
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Se AFA.21 för översiktlig information.
Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.
Ombyggnadsyta: ca 6 000 m².
Påbyggnad: ca 3 000 m².
Nybyggnad, komplementbyggnader: ca 1 100 m².
Markarbeten: ca 18 500 m².
Entreprenören ska ha ansvaret för att såsom avfallsinnehavare, se till att avfallet hanteras på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

45000000, 45100000, 45200000, 45300000, 45400000

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Ombyggnation och renovering av 6 st. flerfamiljshus med tillhörande komplementbyggnader, totalt 68 st. lägenheter.
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 18 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
Enligt förfrågningsunderlag.
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Enligt förfrågningsunderlag.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Enligt förfrågningsunderlag.
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Enligt förfrågningsunderlag.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Enligt förfrågningsunderlag.
Eventuella minimistandardnivåer: Enligt förfrågningsunderlag.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Enligt förfrågningsunderlag.
Eventuella minimistandardnivåer:
Enligt förfrågningsunderlag
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: ja

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
27.2.2014 - 12:00
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
svenska.
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
dagar: 90 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information

Visma Commerce-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=diqbbpfj

Anbudsgivaren bekostar beställning av papperskopior av förfrågningsunderlagen.
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.4.2)Överprövning
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23.12.2013